ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 64 202 266 70 302 372 65 94 159 33 99 132 1 1 2 233 698 931
บริหารธุรกิจ 25 44 69 57 147 204 56 58 114 32 58 90 1 1 171 307 478
ปวส.การจัดการ 3 15 18 3 15 18
บธ.บ.การจัดการ 5 18 23 14 81 95 23 29 52 9 23 32 1 1 52 151 203
บธ.บ.การตลาด 1 18 19 16 36 52 9 18 27 3 12 15 29 84 113
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19 8 27 24 15 39 24 11 35 20 23 43 87 57 144
บัญชี 5 75 80 11 141 152 3 28 31 34 34 1 1 19 279 298
ปวส.การบัญชี 1 19 20 1 19 20
บช.บ.การบัญชี 5 75 80 10 122 132 3 28 31 34 34 1 1 18 260 278
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 34 83 117 34 83 117
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 34 83 117 34 83 117
ศิลปศาสตร์ 2 14 16 6 8 14 1 7 8 9 29 38
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 14 16 6 8 14 1 7 8 9 29 38
รวมทั้งหมด 64 202 266 70 302 372 65 94 159 33 99 132 1 1 2 233 698 931