ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 283 29 312 392 41 433 267 26 293 165 20 185 11 11 86 8 94 1,204 124 1,328
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 4 19 32 3 35 40 9 49 13 1 14 11 11 2 2 113 17 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 4 19 8 3 11 32 8 40 13 1 14 11 11 2 2 81 16 97
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 8 1 9 32 1 33
วิศวกรรมไฟฟ้า 145 8 153 194 8 202 111 5 116 57 57 38 1 39 545 22 567
ปวส.ไฟฟ้า 50 2 52 2 2 52 2 54
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 116 5 121 96 2 98 95 1 96 43 43 3 3 353 8 361
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 2 17 12 3 15 16 4 20 14 14 57 9 66
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 1 37 33 1 34 69 2 71
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 1 15 14 1 15
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 57 10 67 97 15 112 60 3 63 54 17 71 27 4 31 295 49 344
ปวส.ช่างโยธา 20 20 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 10 67 77 15 92 60 3 63 54 17 71 26 4 30 274 49 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 7 73 69 15 84 56 9 65 41 2 43 19 3 22 251 36 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 2 11 12 10 22 12 6 18 14 2 16 19 3 22 66 23 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 57 5 62 57 5 62 44 3 47 27 27 185 13 198
รวมทั้งหมด 283 29 312 392 41 433 267 26 293 165 20 185 11 11 86 8 94 1,204 124 1,328