ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 88 425 513 101 445 546 35 170 205 29 151 180 6 13 19 259 1,204 1,463
บริหารธุรกิจ 66 239 305 79 244 323 26 62 88 18 64 82 6 8 14 195 617 812
ปวส.การจัดการ 4 32 36 58 58 1 3 4 5 93 98
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 39 47 20 46 66 2 2 28 87 115
บธ.บ.การจัดการ 11 90 101 4 57 61 3 27 30 4 26 30 1 1 23 200 223
บธ.บ.การตลาด 7 24 31 6 31 37 8 17 25 5 25 30 26 97 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 36 54 90 49 52 101 15 18 33 9 13 22 4 3 7 113 140 253
บัญชี 9 139 148 10 149 159 2 68 70 8 55 63 4 4 29 415 444
ปวส.การบัญชี 1 32 33 1 23 24 3 3 2 58 60
บช.บ.การบัญชี 8 107 115 9 126 135 2 68 70 8 55 63 1 1 27 357 384
ศิลปศาสตร์ 13 47 60 12 52 64 7 40 47 3 32 35 1 1 35 172 207
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 20 26 3 28 31 1 14 15 1 5 6 1 1 11 68 79
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 27 34 9 24 33 6 26 32 2 27 29 24 104 128
รวมทั้งหมด 88 425 513 101 445 546 35 170 205 29 151 180 6 13 19 259 1,204 1,463