ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 25 50 21 24 45 24 19 43 16 24 40 9 7 16 95 99 194
วิทยาศาสตร์ 18 2 20 18 11 29 20 11 31 14 15 29 6 3 9 76 42 118
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 3 9 6 3 9
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 2 20 18 11 29 20 11 31 14 15 29 70 39 109
อุตสาหกรรมเกษตร 7 23 30 3 13 16 4 8 12 2 9 11 3 4 7 19 57 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 3 4 7 3 4 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 7 23 30 3 13 16 4 8 12 2 9 11 16 53 69
รวมทั้งหมด 25 25 50 21 24 45 24 19 43 16 24 40 9 7 16 95 99 194