ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 685 116 801 572 83 655 344 43 387 255 41 296 103 15 118 1,959 298 2,257
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 78 6 84 66 9 75 67 5 72 41 2 43 252 22 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 2 28 34 3 37 26 1 27 21 2 23 107 8 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 3 15 2 5 7 6 3 9 20 11 31
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 1 41 30 1 31 35 1 36 20 20 125 3 128
วิศวกรรมเครื่องกล 160 2 162 125 125 44 44 45 3 48 5 5 379 5 384
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 2 2 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 33 33 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 78 2 80 58 58 44 44 45 3 48 3 3 228 5 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 237 52 289 173 32 205 116 16 132 81 15 96 30 3 33 637 118 755
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 11 40 7 7 14 5 1 6 41 19 60
ปวส.ไฟฟ้า 34 6 40 26 2 28 4 4 64 8 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 4 34 6 3 9 1 1 37 7 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 70 14 84 53 8 61 53 7 60 40 5 45 8 1 9 224 35 259
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 32 7 39 41 6 47 30 5 35 26 7 33 12 1 13 141 26 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 42 10 52 40 6 46 33 4 37 15 3 18 130 23 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 84 34 118 95 26 121 58 11 69 42 15 57 38 5 43 317 91 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 29 12 41 44 11 55 18 18 91 23 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 55 22 77 51 15 66 58 11 69 42 15 57 20 5 25 226 68 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 126 22 148 113 16 129 59 11 70 46 6 52 30 7 37 374 62 436
ปวส.ช่างโลหะ 35 2 37 27 27 12 12 74 2 76
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 2 41 28 2 30 1 1 68 4 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 52 18 70 58 14 72 59 11 70 46 6 52 17 7 24 232 56 288
รวมทั้งหมด 685 116 801 572 83 655 344 43 387 255 41 296 103 15 118 1,959 298 2,257