ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 685 116 801 572 83 655 344 43 387 255 41 296 103 15 118 1,959 298 2,257
วิศวกรรมเครื่องกล 200 3 203 155 1 156 79 1 80 65 3 68 5 5 504 8 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 2 2 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 33 33 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 78 2 80 58 58 44 44 45 3 48 3 3 228 5 233
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 1 41 30 1 31 35 1 36 20 20 125 3 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 263 54 317 207 35 242 142 17 159 102 17 119 30 3 33 744 126 870
ปวส.ไฟฟ้า 34 6 40 26 2 28 4 4 64 8 72
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 11 40 7 7 14 5 1 6 41 19 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 4 34 6 3 9 1 1 37 7 44
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 32 7 39 41 6 47 30 5 35 26 7 33 12 1 13 141 26 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 70 14 84 53 8 61 53 7 60 40 5 45 8 1 9 224 35 259
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 42 10 52 40 6 46 33 4 37 15 3 18 130 23 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 2 28 34 3 37 26 1 27 21 2 23 107 8 115
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 84 34 118 95 26 121 58 11 69 42 15 57 38 5 43 317 91 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 29 12 41 44 11 55 18 18 91 23 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 55 22 77 51 15 66 58 11 69 42 15 57 20 5 25 226 68 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 138 25 163 115 21 136 65 14 79 46 6 52 30 7 37 394 73 467
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 2 41 28 2 30 1 1 68 4 72
ปวส.ช่างโลหะ 35 2 37 27 27 12 12 74 2 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 52 18 70 58 14 72 59 11 70 46 6 52 17 7 24 232 56 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 3 15 2 5 7 6 3 9 20 11 31
รวมทั้งหมด 685 116 801 572 83 655 344 43 387 255 41 296 103 15 118 1,959 298 2,257