ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 15 39 14 9 23 7 7 14 11 8 19 10 2 12 66 41 107
การออกแบบ 24 15 39 14 9 23 7 7 14 11 8 19 10 2 12 66 41 107
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 15 39 14 9 23 7 7 14 11 8 19 9 2 11 65 41 106
ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 24 15 39 14 9 23 7 7 14 11 8 19 10 2 12 66 41 107