ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 2 ปี 3 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 30 7 37 24 2 26 54 9 63
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 30 7 37 24 2 26 54 9 63
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 30 7 37 24 2 26 54 9 63
รวมทั้งหมด 30 7 37 24 2 26 54 9 63