ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 131 151 282 58 187 245 50 138 188 46 107 153 7 8 15 292 591 883
บริหารธุรกิจ 92 67 159 47 82 129 36 82 118 43 78 121 3 1 4 221 310 531
บธ.บ.การจัดการ 45 46 91 16 52 68 10 48 58 11 48 59 1 1 83 194 277
บธ.บ.การตลาด 17 10 27 3 13 16 5 15 20 7 12 19 32 50 82
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 30 11 41 28 17 45 21 19 40 25 18 43 2 1 3 106 66 172
บัญชี 30 74 104 7 88 95 8 43 51 1 22 23 1 6 7 47 233 280
บช.บ.การบัญชี 30 74 104 7 88 95 8 43 51 1 22 23 1 6 7 47 233 280
ศิลปศาสตร์ 9 10 19 4 17 21 6 13 19 2 7 9 3 1 4 24 48 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 10 19 4 17 21 6 13 19 2 7 9 3 1 4 24 48 72
รวมทั้งหมด 131 151 282 58 187 245 50 138 188 46 107 153 7 8 15 292 591 883