ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 137 44 181 97 56 153 52 32 84 49 19 68 41 18 59 376 169 545
พืชศาสตร์ 2 1 3 45 22 67 15 7 22 19 1 20 11 2 13 92 33 125
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 1 3 3 3 5 1 6
ปวส.พืชศาสตร์ 1 2 3 5 5 6 2 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 20 61 15 7 22 19 1 20 6 2 8 81 30 111
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 111 28 139 111 28 139
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 1 18 17 1 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 94 27 121 94 27 121
วิทยาศาสตร์ 20 5 25 26 6 32 12 8 20 6 7 13 28 14 42 92 40 132
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 28 14 42 28 14 42
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 14 3 17 2 1 3 16 5 21
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 4 24 12 3 15 10 3 13 6 7 13 48 17 65
สัตวศาสตร์และประมง 26 18 44 23 11 34 22 5 27 1 2 3 72 36 108
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 1 3 2 1 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 19 10 29 14 8 22 18 5 23 1 1 2 52 24 76
วท.บ.ประมง 4 4 8 9 3 12 4 4 17 7 24
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 3 4 1 1 1 4 5
อุตสาหกรรมเกษตร 4 10 14 10 10 2 6 8 2 6 8 1 1 9 32 41
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 10 13 8 8 2 6 8 2 6 8 7 30 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 1 1 2 2 4
รวมทั้งหมด 137 44 181 97 56 153 52 32 84 49 19 68 41 18 59 376 169 545