ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 177 73 250 199 103 302 83 86 169 68 79 147 66 25 91 593 366 959
พืชศาสตร์ 36 22 58 43 30 73 24 26 50 17 15 32 14 8 22 134 101 235
ปวส.พืชศาสตร์ 5 4 9 14 9 23 19 13 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 31 18 49 29 21 50 24 26 50 17 15 32 14 8 22 115 88 203
วิทยาศาสตร์ 15 15 11 7 18 13 5 18 18 16 34 57 28 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 15 11 7 18 13 5 18 18 16 34 57 28 85
สัตวศาสตร์และประมง 66 42 108 78 46 124 26 28 54 27 35 62 13 9 22 210 160 370
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 6 15 7 10 17 1 1 17 16 33
ปวส.ประมง 8 2 10 6 5 11 2 2 16 7 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 38 31 69 39 23 62 13 18 31 20 32 52 4 9 13 114 113 227
วท.บ.ประมง 11 3 14 26 8 34 13 10 23 7 3 10 6 6 63 24 87
อุตสาหกรรมเกษตร 60 9 69 67 20 87 20 27 47 6 13 19 39 8 47 192 77 269
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 25 1 26 31 31 20 20 76 1 77
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 4 6 3 5 8
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 7 17 4 16 20 4 27 31 2 13 15 1 1 20 64 84
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 23 30 30 16 16 4 4 12 12 85 85
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 7 7 14 8 7 15
รวมทั้งหมด 177 73 250 199 103 302 83 86 169 68 79 147 66 25 91 593 366 959