ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 116 4 120 111 2 113 90 7 97 31 1 32 10 10 358 14 372
วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 65 65 29 2 31 9 9 10 10 179 2 181
ปวส.ช่างยนต์ 35 35 39 39 10 10 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 26 26 29 2 31 9 9 95 2 97
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 2 30 30 2 32 33 2 35 7 1 8 98 7 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 2 30 30 2 32 33 2 35 7 1 8 98 7 105
วิศวกรรมอุตสาหการ 22 2 24 16 16 28 3 31 15 15 81 5 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 2 24 16 16 28 3 31 15 15 81 5 86
รวมทั้งหมด 116 4 120 111 2 113 90 7 97 31 1 32 10 10 358 14 372