ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 436 963 1,399 443 1,193 1,636 362 925 1,287 240 606 846 38 65 103 1,519 3,752 5,271
บริหารธุรกิจ 361 546 907 360 705 1,065 293 481 774 197 401 598 32 26 58 1,243 2,159 3,402
ปวส.การจัดการ 4 29 33 1 1 4 30 34
ปวส.การตลาด 7 25 32 10 24 34 7 7 17 56 73
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 15 38 53 25 59 84 13 38 51 21 41 62 2 1 3 76 177 253
บธ.บ.การจัดการ 54 149 203 80 238 318 67 149 216 42 105 147 6 9 15 249 650 899
บธ.บ.การตลาด 93 195 288 86 160 246 70 90 160 45 91 136 6 8 14 300 544 844
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 28 75 103 39 138 177 46 131 177 22 108 130 135 452 587
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 164 64 228 116 57 173 97 73 170 67 56 123 18 18 462 250 712
บัญชี 35 275 310 39 349 388 35 313 348 27 145 172 5 36 41 141 1,118 1,259
ปวส.การบัญชี 3 33 36 7 68 75 4 2 6 14 103 117
บช.บ.การบัญชี 32 242 274 32 281 313 35 313 348 27 145 172 1 34 35 127 1,015 1,142
ศิลปศาสตร์ 40 142 182 44 139 183 34 131 165 16 60 76 1 3 4 135 475 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 100 125 25 95 120 24 98 122 16 60 76 1 3 4 91 356 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 42 57 19 44 63 10 33 43 44 119 163
รวมทั้งหมด 436 963 1,399 443 1,193 1,636 362 925 1,287 240 606 846 38 65 103 1,519 3,752 5,271