ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,002 131 1,133 1,149 155 1,304 695 131 826 547 98 645 52 15 67 634 59 693 4,079 589 4,668
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 59 21 80 81 26 107 82 29 111 61 17 78 52 15 67 56 9 65 391 117 508
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 11 29 23 12 35 13 16 29 15 13 28 15 12 27 10 4 14 94 68 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 5 20 27 14 41 33 12 45 38 3 41 32 3 35 42 4 46 187 41 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 5 31 31 31 36 1 37 8 1 9 5 5 2 2 108 7 115
วิศวกรรมเครื่องกล 229 22 251 264 21 285 138 23 161 133 20 153 180 11 191 944 97 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 34 34 3 3 70 70
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 23 1 24 23 1 24
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 10 23 23 10 33 19 12 31 9 9 18 30 7 37 94 48 142
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 93 1 94 122 1 123 110 3 113 112 4 116 85 2 87 522 11 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 64 60 60 32 32 156 156
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 11 29 20 10 30 9 8 17 12 7 19 59 36 95
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 5 5 5 5 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 376 37 413 456 34 490 293 31 324 209 22 231 179 11 190 1,513 135 1,648
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 26 3 29 8 1 9 34 4 38
ปวส.ไฟฟ้า 34 1 35 41 41 1 1 76 1 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 60 15 75 54 1 55 27 2 29 141 18 159
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 95 6 101 114 10 124 133 8 141 86 4 90 49 1 50 477 29 506
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 89 8 97 94 12 106 68 10 78 90 15 105 51 3 54 392 48 440
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 5 30 26 3 29 43 4 47 94 12 106
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 71 1 72 93 5 98 92 13 105 33 3 36 289 22 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 3 8 8 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 31 125 112 29 141 105 22 127 53 18 71 73 9 82 437 109 546
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 18 33 19 11 30 12 12 24 16 11 27 9 3 12 71 55 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 79 13 92 93 18 111 93 10 103 37 7 44 64 6 70 366 54 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 244 20 264 236 45 281 77 26 103 91 21 112 146 19 165 794 131 925
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 31 31 8 8 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 39 5 44 21 7 28 1 1 61 12 73
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 35 35 3 3 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 61 8 69 62 27 89 43 14 57 46 14 60 58 17 75 270 80 350
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 33 1 34 45 45 44 1 45 122 2 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 60 6 66 42 11 53 34 12 46 45 7 52 32 1 33 213 37 250
รวมทั้งหมด 1,002 131 1,133 1,149 155 1,304 695 131 826 547 98 645 52 15 67 634 59 693 4,079 589 4,668