ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,002 131 1,133 1,149 155 1,304 695 131 826 547 98 645 52 15 67 634 59 693 4,079 589 4,668
วิศวกรรมเครื่องกล 229 22 251 264 21 285 138 23 161 133 20 153 180 11 191 944 97 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 34 34 3 3 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 10 23 23 10 33 19 12 31 9 9 18 30 7 37 94 48 142
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 11 29 20 10 30 9 8 17 12 7 19 59 36 95
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 23 1 24 23 1 24
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 93 1 94 122 1 123 110 3 113 112 4 116 85 2 87 522 11 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 64 60 60 32 32 156 156
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 5 5 5 5 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 391 42 433 483 48 531 326 43 369 247 25 272 32 3 35 223 16 239 1,702 177 1,879
ปวส.ไฟฟ้า 34 1 35 41 41 1 1 76 1 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 26 3 29 8 1 9 34 4 38
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 60 15 75 54 1 55 27 2 29 141 18 159
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 5 30 26 3 29 43 4 47 94 12 106
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 89 8 97 94 12 106 68 10 78 90 15 105 51 3 54 392 48 440
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 95 6 101 114 10 124 133 8 141 86 4 90 49 1 50 477 29 506
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 71 1 72 93 5 98 92 13 105 33 3 36 289 22 311
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 5 20 27 14 41 33 12 45 38 3 41 32 3 35 42 4 46 187 41 228
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 3 8 8 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 112 42 154 135 41 176 118 38 156 68 31 99 15 12 27 83 13 96 531 177 708
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 11 29 23 12 35 13 16 29 15 13 28 15 12 27 10 4 14 94 68 162
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 18 33 19 11 30 12 12 24 16 11 27 9 3 12 71 55 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 79 13 92 93 18 111 93 10 103 37 7 44 64 6 70 366 54 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 270 25 295 267 45 312 113 27 140 99 22 121 5 5 148 19 167 902 138 1,040
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 35 35 3 3 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 31 31 8 8 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 39 5 44 21 7 28 1 1 61 12 73
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 60 6 66 42 11 53 34 12 46 45 7 52 32 1 33 213 37 250
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 61 8 69 62 27 89 43 14 57 46 14 60 58 17 75 270 80 350
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 5 31 31 31 36 1 37 8 1 9 5 5 2 2 108 7 115
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 33 1 34 45 45 44 1 45 122 2 124
รวมทั้งหมด 1,002 131 1,133 1,149 155 1,304 695 131 826 547 98 645 52 15 67 634 59 693 4,079 589 4,668