ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 240 210 450 214 205 419 259 220 479 200 203 403 57 39 96 72 42 114 1,042 919 1,961
การออกแบบ 83 95 178 77 81 158 86 123 209 71 93 164 21 20 41 338 412 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 31 29 60 43 30 73 45 41 86 31 41 72 16 12 28 166 153 319
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 22 39 61 13 32 45 13 47 60 13 30 43 2 2 4 63 150 213
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 30 27 57 21 19 40 28 35 63 27 22 49 3 6 9 109 109 218
เทคโนโลยีศิลป์ 29 38 67 34 41 75 37 30 67 34 34 68 10 6 16 144 149 293
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 19 25 44 15 32 47 30 19 49 19 30 49 10 5 15 93 111 204
ทล.บ.เซรามิก 10 13 23 19 9 28 7 11 18 15 4 19 1 1 51 38 89
ศิลปกรรม 77 28 105 58 33 91 68 32 100 41 40 81 17 8 25 261 141 402
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 77 28 105 58 33 91 68 32 100 41 40 81 17 8 25 261 141 402
สถาปัตยกรรม 51 49 100 45 50 95 68 35 103 54 36 90 57 39 96 24 8 32 299 217 516
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 16 1 17 16 1 17
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 14 20 34 12 21 33 21 16 37 12 20 32 16 15 31 8 7 15 83 99 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 37 29 66 33 29 62 47 19 66 42 16 58 41 24 65 200 117 317
รวมทั้งหมด 240 210 450 214 205 419 259 220 479 200 203 403 57 39 96 72 42 114 1,042 919 1,961