ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 91 62 153 99 55 154 102 64 166 5 14 19 9 6 15 306 201 507
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 78 45 123 97 46 143 97 50 147 1 1 273 141 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 55 7 62 80 9 89 74 9 83 1 1 210 25 235
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 6 23 29 2 22 24 8 25 33 16 70 86
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 15 32 15 15 30 15 16 31 47 46 93
สหวิทยาการ 13 17 30 2 9 11 5 14 19 5 14 19 8 6 14 33 60 93
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 8 6 14 8 6 14
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 17 30 2 9 11 5 14 19 5 14 19 25 54 79
รวมทั้งหมด 91 62 153 99 55 154 102 64 166 5 14 19 9 6 15 306 201 507