ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 168 406 574 104 555 659 40 128 168 28 118 146 12 17 29 352 1,224 1,576
บริหารธุรกิจ 121 219 340 88 345 433 29 39 68 25 55 80 9 9 18 272 667 939
ปวส.การจัดการ 19 29 48 2 62 64 2 3 5 23 94 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 15 27 13 23 36 25 38 63
ปวส.การตลาด 3 12 15 3 24 27 2 2 8 36 44
บธ.บ.การจัดการ 35 96 131 14 116 130 6 21 27 6 39 45 3 3 61 275 336
บธ.บ.การตลาด 14 35 49 12 70 82 5 12 17 2 4 6 33 121 154
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 38 32 70 44 50 94 18 6 24 17 12 29 5 3 8 122 103 225
บัญชี 29 153 182 9 164 173 2 49 51 1 39 40 2 3 5 43 408 451
ปวส.การบัญชี 1 28 29 1 32 33 1 1 2 61 63
บช.บ.การบัญชี 28 125 153 8 132 140 2 49 51 1 39 40 2 2 4 41 347 388
ศิลปศาสตร์ 18 34 52 7 46 53 9 40 49 2 24 26 1 5 6 37 149 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 23 36 5 29 34 5 25 30 2 17 19 4 4 25 98 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 11 16 2 17 19 4 15 19 7 7 1 1 2 12 51 63
รวมทั้งหมด 168 406 574 104 555 659 40 128 168 28 118 146 12 17 29 352 1,224 1,576