ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 119 83 202 159 87 246 85 76 161 63 65 128 19 12 31 445 323 768
พืชศาสตร์ 4 3 7 79 31 110 44 30 74 31 17 48 14 9 23 172 90 262
ปวส.พืชศาสตร์ 7 9 16 7 9 16
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 3 6 26 1 27 22 12 34 16 7 23 8 6 14 75 29 104
วท.บ.พืชศาสตร์ 44 21 65 22 18 40 15 10 25 6 3 9 87 52 139
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 103 66 169 103 66 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 25 10 35 25 10 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 78 56 134 78 56 134
สัตวศาสตร์และประมง 77 45 122 33 20 53 23 9 32 3 3 136 74 210
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 5 9 1 1 5 5 10
ปวส.ประมง 7 1 8 7 1 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 49 35 84 19 17 36 17 8 25 85 60 145
วท.บ.ประมง 17 4 21 14 3 17 6 1 7 2 2 39 8 47
อุตสาหกรรมเกษตร 12 14 26 3 11 14 8 26 34 9 39 48 2 3 5 34 93 127
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 14 25 2 11 13 6 24 30 4 35 39 2 2 23 86 109
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 4 5 4 9 7 6 13
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 1 3 4 1 5
รวมทั้งหมด 119 83 202 159 87 246 85 76 161 63 65 128 19 12 31 445 323 768