ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 208 1 209 278 1 279 91 1 92 577 3 580
วิศวกรรมเครื่องกล 65 65 101 101 34 34 200 200
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 16 16 2 2 41 41
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 42 42 72 72 32 32 146 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 81 1 82 97 1 98 42 1 43 220 3 223
ปวส.ไฟฟ้า 27 1 28 17 1 18 2 2 46 2 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 54 54 80 80 40 1 41 174 1 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 80 80 15 15 157 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 14 14 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 66 66 15 15 127 127
รวมทั้งหมด 208 1 209 278 1 279 91 1 92 577 3 580