ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 246 29 275 388 39 427 262 26 288 155 19 174 11 11 24 2 26 1,086 115 1,201
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 4 18 31 3 34 39 9 48 9 9 11 11 2 2 106 16 122
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 4 18 8 3 11 31 8 39 9 9 11 11 2 2 75 15 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 8 1 9 31 1 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 127 8 135 192 7 199 110 5 115 56 56 6 6 491 20 511
ปวส.ไฟฟ้า 49 2 51 1 1 50 2 52
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 105 5 110 95 2 97 95 1 96 42 42 3 3 340 8 348
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 2 12 12 2 14 15 4 19 14 14 51 8 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 1 37 2 2 38 1 39
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 10 57 96 14 110 57 3 60 49 17 66 16 2 18 265 46 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 10 57 76 14 90 57 3 60 49 17 66 16 2 18 245 46 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 58 7 65 69 15 84 56 9 65 41 2 43 224 33 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7 2 9 12 10 22 12 6 18 14 2 16 45 20 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 51 5 56 57 5 62 44 3 47 27 27 179 13 192
รวมทั้งหมด 246 29 275 388 39 427 262 26 288 155 19 174 11 11 24 2 26 1,086 115 1,201