ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 26 49 18 23 41 20 17 37 15 24 39 6 2 8 82 92 174
วิทยาศาสตร์ 18 2 20 16 10 26 17 10 27 13 15 28 6 2 8 70 39 109
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 2 8 6 2 8
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 2 20 16 10 26 17 10 27 13 15 28 64 37 101
อุตสาหกรรมเกษตร 5 24 29 2 13 15 3 7 10 2 9 11 12 53 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 5 24 29 2 13 15 3 7 10 2 9 11 12 53 65
รวมทั้งหมด 23 26 49 18 23 41 20 17 37 15 24 39 6 2 8 82 92 174