ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 662 113 775 553 80 633 344 43 387 196 37 233 63 7 70 1,818 280 2,098
วิศวกรรมเครื่องกล 195 3 198 151 1 152 81 1 82 52 2 54 2 2 481 7 488
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 1 1 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 29 29 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 2 78 58 58 45 45 38 2 40 1 1 218 4 222
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 1 38 30 1 31 36 1 37 14 14 117 3 120
วิศวกรรมไฟฟ้า 256 51 307 204 34 238 142 17 159 76 14 90 21 1 22 699 117 816
ปวส.ไฟฟ้า 34 5 39 26 2 28 2 2 62 7 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 27 10 37 7 7 14 5 1 6 39 18 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 4 32 6 3 9 34 7 41
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 7 37 40 5 45 30 5 35 19 5 24 7 7 126 22 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 70 12 82 53 8 61 53 7 60 31 5 36 7 7 214 32 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 41 11 52 38 6 44 33 4 37 12 3 15 124 24 148
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 2 28 34 3 37 26 1 27 14 1 15 100 7 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 79 32 111 90 25 115 56 11 67 38 15 53 27 5 32 290 88 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 28 12 40 39 10 49 9 9 76 22 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 20 71 51 15 66 56 11 67 38 15 53 18 5 23 214 66 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 27 159 108 20 128 65 14 79 30 6 36 13 1 14 348 68 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 2 41 25 2 27 1 1 65 4 69
ปวส.ช่างโลหะ 33 2 35 25 25 4 4 62 2 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 50 18 68 56 14 70 59 11 70 30 6 36 8 1 9 203 50 253
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 5 15 2 4 6 6 3 9 18 12 30
รวมทั้งหมด 662 113 775 553 80 633 344 43 387 196 37 233 63 7 70 1,818 280 2,098