ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 2 ปี 3 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 29 7 36 24 2 26 53 9 62
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 29 7 36 24 2 26 53 9 62
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 29 7 36 24 2 26 53 9 62
รวมทั้งหมด 29 7 36 24 2 26 53 9 62