ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 177 234 45 165 210 42 127 169 42 92 134 4 2 6 190 563 753
บริหารธุรกิจ 39 85 124 36 67 103 29 78 107 40 76 116 1 1 2 145 307 452
บธ.บ.การจัดการ 11 60 71 11 43 54 7 45 52 11 48 59 1 1 41 196 237
บธ.บ.การตลาด 7 13 20 1 7 8 3 15 18 7 12 19 18 47 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 12 33 24 17 41 19 18 37 22 16 38 1 1 86 64 150
บัญชี 15 77 92 5 82 87 7 36 43 9 9 1 1 2 28 205 233
บช.บ.การบัญชี 15 77 92 5 82 87 7 36 43 9 9 1 1 2 28 205 233
ศิลปศาสตร์ 3 15 18 4 16 20 6 13 19 2 7 9 2 2 17 51 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 15 18 4 16 20 6 13 19 2 7 9 2 2 17 51 68
รวมทั้งหมด 57 177 234 45 165 210 42 127 169 42 92 134 4 2 6 190 563 753