ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46 114 160 54 145 199 6 41 47 8 34 42 3 3 114 337 451
บริหารธุรกิจ 44 110 154 52 130 182 2 32 34 4 24 28 3 3 102 299 401
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 11 20 11 16 27 20 27 47
ปวส.การจัดการ 7 22 29 9 24 33 3 3 16 49 65
บธ.บ.การจัดการ 18 36 54 8 54 62 2 32 34 4 24 28 32 146 178
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 41 51 24 36 60 34 77 111
ศิลปศาสตร์ 2 4 6 2 15 17 4 9 13 4 10 14 12 38 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 4 6 2 15 17 4 9 13 4 10 14 12 38 50
รวมทั้งหมด 46 114 160 54 145 199 6 41 47 8 34 42 3 3 114 337 451