ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 153 83 236 178 99 277 73 68 141 53 56 109 8 8 465 306 771
พืชศาสตร์ 26 29 55 38 29 67 24 25 49 16 8 24 2 2 106 91 197
ปวส.พืชศาสตร์ 2 6 8 10 9 19 2 2 14 15 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 23 47 28 20 48 24 25 49 16 8 24 92 76 168
วิทยาศาสตร์ 13 1 14 9 6 15 12 4 16 8 4 12 42 15 57
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 1 14 9 6 15 12 4 16 8 4 12 42 15 57
สัตวศาสตร์และประมง 62 45 107 70 44 114 22 26 48 23 32 55 3 3 180 147 327
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 5 15 7 10 17 17 15 32
ปวส.ประมง 8 2 10 2 4 6 1 1 11 6 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 68 36 22 58 12 18 30 16 29 45 2 2 100 103 203
วท.บ.ประมง 10 4 14 25 8 33 10 8 18 7 3 10 52 23 75
อุตสาหกรรมเกษตร 52 8 60 61 20 81 15 13 28 6 12 18 3 3 137 53 190
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 24 1 25 28 28 1 1 53 1 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 4 6 2 5 7
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 6 10 3 16 19 5 13 18 2 12 14 14 47 61
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 23 28 28 10 10 4 4 2 2 67 67
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 153 83 236 178 99 277 73 68 141 53 56 109 8 8 465 306 771