ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 422 928 1,350 410 1,136 1,546 323 784 1,107 233 581 814 30 45 75 1,418 3,474 4,892
บริหารธุรกิจ 348 524 872 332 669 1,001 262 423 685 191 385 576 26 18 44 1,159 2,019 3,178
ปวส.การจัดการ 4 29 33 1 1 4 30 34
ปวส.การตลาด 7 23 30 10 18 28 5 5 17 46 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 15 36 51 22 55 77 12 37 49 21 39 60 1 1 71 167 238
บธ.บ.การจัดการ 52 146 198 75 234 309 63 139 202 40 104 144 4 5 9 234 628 862
บธ.บ.การตลาด 90 186 276 83 154 237 68 83 151 43 90 133 7 7 14 291 520 811
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 26 74 100 36 127 163 32 93 125 21 99 120 115 393 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 158 59 217 102 52 154 87 71 158 66 53 119 14 14 427 235 662
บัญชี 35 267 302 37 333 370 28 233 261 26 136 162 3 24 27 129 993 1,122
ปวส.การบัญชี 3 33 36 7 66 73 2 2 4 12 101 113
บช.บ.การบัญชี 32 234 266 30 267 297 28 233 261 26 136 162 1 22 23 117 892 1,009
ศิลปศาสตร์ 39 137 176 41 134 175 33 128 161 16 60 76 1 3 4 130 462 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 95 119 23 92 115 24 95 119 16 60 76 1 3 4 88 345 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 42 57 18 42 60 9 33 42 42 117 159
รวมทั้งหมด 422 928 1,350 410 1,136 1,546 323 784 1,107 233 581 814 30 45 75 1,418 3,474 4,892