ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 966 128 1,094 1,066 150 1,216 672 126 798 513 95 608 49 15 64 464 43 507 3,730 557 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 59 18 77 80 26 106 80 27 107 59 17 76 49 15 64 44 8 52 371 111 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 9 27 22 12 34 13 16 29 15 13 28 15 12 27 10 4 14 93 66 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 5 20 27 14 41 32 10 42 37 3 40 31 3 34 31 3 34 173 38 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 4 30 31 31 35 1 36 7 1 8 3 3 1 1 103 6 109
วิศวกรรมเครื่องกล 220 21 241 239 20 259 130 21 151 128 18 146 143 7 150 860 87 947
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 32 32 1 1 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 10 23 20 10 30 18 12 30 9 9 18 23 5 28 83 46 129
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 87 1 88 109 1 110 105 2 107 108 2 110 73 1 74 482 7 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 64 60 60 24 24 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 17 10 27 13 9 22 7 7 14 11 7 18 48 33 81
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 5 5 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 360 39 399 412 32 444 284 31 315 194 21 215 139 9 148 1,389 132 1,521
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 23 3 26 8 1 9 31 4 35
ปวส.ไฟฟ้า 34 1 35 40 40 1 1 75 1 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 56 17 73 49 1 50 26 2 28 131 20 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 89 6 95 106 11 117 130 8 138 76 4 80 25 25 426 29 455
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 85 8 93 84 10 94 67 10 77 86 14 100 42 2 44 364 44 408
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 24 5 29 24 2 26 37 4 41 85 11 96
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 1 71 78 5 83 87 13 100 32 3 35 267 22 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 3 8 8 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 91 30 121 109 29 138 102 21 123 48 18 66 55 6 61 405 104 509
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 18 33 18 11 29 12 12 24 16 11 27 9 3 12 70 55 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 12 88 91 18 109 90 9 99 32 7 39 46 3 49 335 49 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 236 20 256 226 43 269 76 26 102 84 21 105 83 13 96 705 123 828
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 29 29 7 7 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 39 5 44 21 7 28 60 12 72
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 30 35 35 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 8 67 59 25 84 42 14 56 41 14 55 41 12 53 242 73 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 1 33 45 45 7 7 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 56 6 62 37 11 48 34 12 46 43 7 50 28 1 29 198 37 235
รวมทั้งหมด 966 128 1,094 1,066 150 1,216 672 126 798 513 95 608 49 15 64 464 43 507 3,730 557 4,287