ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 966 128 1,094 1,066 150 1,216 672 126 798 513 95 608 49 15 64 464 43 507 3,730 557 4,287
วิศวกรรมเครื่องกล 220 21 241 239 20 259 130 21 151 128 18 146 143 7 150 860 87 947
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 32 32 1 1 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 10 23 20 10 30 18 12 30 9 9 18 23 5 28 83 46 129
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 17 10 27 13 9 22 7 7 14 11 7 18 48 33 81
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 87 1 88 109 1 110 105 2 107 108 2 110 73 1 74 482 7 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 64 60 60 24 24 148 148
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 5 5 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 375 44 419 439 46 485 316 41 357 231 24 255 31 3 34 172 13 185 1,564 171 1,735
ปวส.ไฟฟ้า 34 1 35 40 40 1 1 75 1 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 23 3 26 8 1 9 31 4 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 56 17 73 49 1 50 26 2 28 131 20 151
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 24 5 29 24 2 26 37 4 41 85 11 96
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 85 8 93 84 10 94 67 10 77 86 14 100 42 2 44 364 44 408
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 89 6 95 106 11 117 130 8 138 76 4 80 25 25 426 29 455
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 1 71 78 5 83 87 13 100 32 3 35 267 22 289
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 5 20 27 14 41 32 10 42 37 3 40 31 3 34 31 3 34 173 38 211
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 3 8 8 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 109 39 148 131 41 172 115 37 152 63 31 94 15 12 27 65 10 75 498 170 668
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 9 27 22 12 34 13 16 29 15 13 28 15 12 27 10 4 14 93 66 159
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 18 33 18 11 29 12 12 24 16 11 27 9 3 12 70 55 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 12 88 91 18 109 90 9 99 32 7 39 46 3 49 335 49 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 262 24 286 257 43 300 111 27 138 91 22 113 3 3 84 13 97 808 129 937
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 30 35 35 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 29 29 7 7 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 39 5 44 21 7 28 60 12 72
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 56 6 62 37 11 48 34 12 46 43 7 50 28 1 29 198 37 235
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 8 67 59 25 84 42 14 56 41 14 55 41 12 53 242 73 315
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 4 30 31 31 35 1 36 7 1 8 3 3 1 1 103 6 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 1 33 45 45 7 7 84 1 85
รวมทั้งหมด 966 128 1,094 1,066 150 1,216 672 126 798 513 95 608 49 15 64 464 43 507 3,730 557 4,287