ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 85 58 143 94 52 146 98 64 162 5 14 19 8 6 14 290 194 484
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 73 43 116 92 43 135 93 50 143 1 1 259 136 395
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 55 7 62 76 8 84 70 9 79 201 24 225
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 6 22 28 2 22 24 8 25 33 16 69 85
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 14 26 14 13 27 15 16 31 1 1 42 43 85
สหวิทยาการ 12 15 27 2 9 11 5 14 19 5 14 19 7 6 13 31 58 89
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 7 6 13 7 6 13
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 15 27 2 9 11 5 14 19 5 14 19 24 52 76
รวมทั้งหมด 85 58 143 94 52 146 98 64 162 5 14 19 8 6 14 290 194 484