ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 396 524 87 517 604 33 120 153 11 59 70 4 4 8 263 1,096 1,359
บริหารธุรกิจ 89 228 317 73 327 400 25 37 62 9 17 26 4 3 7 200 612 812
ปวส.การจัดการ 12 33 45 2 58 60 2 1 3 16 92 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 14 23 9 22 31 18 36 54
ปวส.การตลาด 2 10 12 25 25 2 35 37
บธ.บ.การจัดการ 25 101 126 13 112 125 6 21 27 3 14 17 1 1 47 249 296
บธ.บ.การตลาด 10 37 47 12 62 74 5 11 16 27 110 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 31 33 64 37 48 85 14 5 19 6 3 9 2 1 3 90 90 180
บัญชี 23 142 165 7 147 154 1 43 44 1 37 38 32 369 401
ปวส.การบัญชี 1 26 27 1 27 28 2 53 55
บช.บ.การบัญชี 22 116 138 6 120 126 1 43 44 1 37 38 30 316 346
ศิลปศาสตร์ 16 26 42 7 43 50 7 40 47 1 5 6 1 1 31 115 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 16 27 5 26 31 4 25 29 1 4 5 1 1 21 72 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 10 15 2 17 19 3 15 18 1 1 10 43 53
รวมทั้งหมด 128 396 524 87 517 604 33 120 153 11 59 70 4 4 8 263 1,096 1,359