ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 103 76 179 143 83 226 73 72 145 41 28 69 9 6 15 369 265 634
พืชศาสตร์ 3 3 6 71 31 102 37 30 67 15 10 25 5 3 8 131 77 208
ปวส.พืชศาสตร์ 5 9 14 5 9 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 3 5 23 1 24 16 12 28 5 3 8 3 3 6 49 22 71
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 21 62 21 18 39 10 7 17 2 2 74 46 120
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 91 60 151 91 60 151
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 21 6 27 21 6 27
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 70 54 124 70 54 124
สัตวศาสตร์และประมง 70 42 112 31 18 49 22 9 31 2 2 125 69 194
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 5 9 4 5 9
ปวส.ประมง 5 1 6 5 1 6
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 33 79 18 15 33 16 8 24 80 56 136
วท.บ.ประมง 15 3 18 13 3 16 6 1 7 2 2 36 7 43
อุตสาหกรรมเกษตร 9 13 22 2 10 12 5 24 29 4 9 13 2 3 5 22 59 81
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 13 22 1 10 11 4 21 25 5 5 2 2 14 51 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 3 4 4 4 8 5 7 12
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 3 3 1 4
รวมทั้งหมด 103 76 179 143 83 226 73 72 145 41 28 69 9 6 15 369 265 634