ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 189 1 190 266 1 267 40 40 495 2 497
วิศวกรรมเครื่องกล 60 60 93 93 25 25 178 178
ปวส.ช่างยนต์ 21 21 14 14 1 1 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 66 66 24 24 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 72 1 73 96 1 97 8 8 176 2 178
ปวส.ไฟฟ้า 26 1 27 17 1 18 2 2 45 2 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 46 46 79 79 6 6 131 131
วิศวกรรมอุตสาหการ 57 57 77 77 7 7 141 141
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 14 14 28 28
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 43 43 63 63 7 7 113 113
รวมทั้งหมด 189 1 190 266 1 267 40 40 495 2 497