ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 246 29 275 388 39 427 262 26 288 155 19 174 11 11 24 2 26 1,086 115 1,201
วิศวกรรมไฟฟ้า 141 12 153 223 10 233 149 14 163 65 65 11 11 8 8 597 36 633
ปวส.ไฟฟ้า 49 2 51 1 1 50 2 52
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 1 37 2 2 38 1 39
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 2 12 12 2 14 15 4 19 14 14 51 8 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 105 5 110 95 2 97 95 1 96 42 42 3 3 340 8 348
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 8 1 9 31 1 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 4 18 8 3 11 31 8 39 9 9 11 11 2 2 75 15 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 10 57 96 14 110 57 3 60 49 17 66 16 2 18 265 46 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 10 57 76 14 90 57 3 60 49 17 66 16 2 18 245 46 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 58 7 65 69 15 84 56 9 65 41 2 43 224 33 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7 2 9 12 10 22 12 6 18 14 2 16 45 20 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 51 5 56 57 5 62 44 3 47 27 27 179 13 192
รวมทั้งหมด 246 29 275 388 39 427 262 26 288 155 19 174 11 11 24 2 26 1,086 115 1,201