ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 85 417 502 94 436 530 35 165 200 28 150 178 3 6 9 245 1,174 1,419
บริหารธุรกิจ 63 231 294 76 241 317 26 60 86 17 65 82 3 3 6 185 600 785
ปวส.การจัดการ 4 29 33 58 58 4 87 91
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 38 46 18 44 62 26 82 108
บธ.บ.การจัดการ 9 86 95 4 56 60 3 27 30 4 26 30 1 1 20 196 216
บธ.บ.การตลาด 7 24 31 6 31 37 8 17 25 4 26 30 25 98 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 35 54 89 48 52 100 15 16 31 9 13 22 3 2 5 110 137 247
บัญชี 9 139 148 8 145 153 2 65 67 8 54 62 3 3 27 406 433
ปวส.การบัญชี 1 32 33 1 22 23 2 2 2 56 58
บช.บ.การบัญชี 8 107 115 7 123 130 2 65 67 8 54 62 1 1 25 350 375
ศิลปศาสตร์ 13 47 60 10 50 60 7 40 47 3 31 34 33 168 201
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 20 26 2 26 28 1 14 15 1 5 6 10 65 75
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 27 34 8 24 32 6 26 32 2 26 28 23 103 126
รวมทั้งหมด 85 417 502 94 436 530 35 165 200 28 150 178 3 6 9 245 1,174 1,419