ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 661 114 775 553 80 633 324 42 366 169 36 205 62 7 69 1,769 279 2,048
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 73 8 81 66 8 74 48 4 52 1 1 188 20 208
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 2 28 34 3 37 22 22 82 5 87
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 5 15 2 4 6 6 3 9 18 12 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 1 38 30 1 31 20 1 21 1 1 88 3 91
วิศวกรรมเครื่องกล 158 2 160 121 121 45 45 38 2 40 1 1 363 4 367
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 1 1 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 29 29 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 2 78 58 58 45 45 38 2 40 217 4 221
วิศวกรรมไฟฟ้า 229 50 279 170 31 201 116 16 132 62 13 75 21 1 22 598 111 709
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 27 10 37 7 7 14 5 1 6 39 18 57
ปวส.ไฟฟ้า 34 5 39 26 2 28 2 2 62 7 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 4 32 6 3 9 34 7 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 70 12 82 53 8 61 53 7 60 31 5 36 7 7 214 32 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 7 37 40 5 45 30 5 35 19 5 24 7 7 126 22 148
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 12 52 38 6 44 33 4 37 12 3 15 123 25 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 79 32 111 90 25 115 56 11 67 38 15 53 27 5 32 290 88 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 28 12 40 39 10 49 9 9 76 22 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 20 71 51 15 66 56 11 67 38 15 53 18 5 23 214 66 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 122 22 144 106 16 122 59 11 70 30 6 36 13 1 14 330 56 386
ปวส.ช่างโลหะ 33 2 35 25 25 4 4 62 2 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 2 41 25 2 27 1 1 65 4 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 50 18 68 56 14 70 59 11 70 30 6 36 8 1 9 203 50 253
รวมทั้งหมด 661 114 775 553 80 633 324 42 366 169 36 205 62 7 69 1,769 279 2,048