ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 661 114 775 553 80 633 324 42 366 169 36 205 62 7 69 1,769 279 2,048
วิศวกรรมเครื่องกล 195 3 198 151 1 152 65 1 66 39 2 41 1 1 451 7 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 1 1 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 29 29 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 2 78 58 58 45 45 38 2 40 217 4 221
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 1 38 30 1 31 20 1 21 1 1 88 3 91
วิศวกรรมไฟฟ้า 255 52 307 204 34 238 138 16 154 62 13 75 21 1 22 680 116 796
ปวส.ไฟฟ้า 34 5 39 26 2 28 2 2 62 7 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 27 10 37 7 7 14 5 1 6 39 18 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 4 32 6 3 9 34 7 41
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 7 37 40 5 45 30 5 35 19 5 24 7 7 126 22 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 70 12 82 53 8 61 53 7 60 31 5 36 7 7 214 32 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 12 52 38 6 44 33 4 37 12 3 15 123 25 148
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 2 28 34 3 37 22 22 82 5 87
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 79 32 111 90 25 115 56 11 67 38 15 53 27 5 32 290 88 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 28 12 40 39 10 49 9 9 76 22 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 20 71 51 15 66 56 11 67 38 15 53 18 5 23 214 66 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 27 159 108 20 128 65 14 79 30 6 36 13 1 14 348 68 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 2 41 25 2 27 1 1 65 4 69
ปวส.ช่างโลหะ 33 2 35 25 25 4 4 62 2 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 50 18 68 56 14 70 59 11 70 30 6 36 8 1 9 203 50 253
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 5 15 2 4 6 6 3 9 18 12 30
รวมทั้งหมด 661 114 775 553 80 633 324 42 366 169 36 205 62 7 69 1,769 279 2,048