ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 108 7 115 107 2 109 88 5 93 1 1 1 1 305 14 319
วิศวกรรมเครื่องกล 63 1 64 63 63 28 2 30 1 1 155 3 158
ปวส.ช่างยนต์ 34 1 35 38 38 1 1 73 1 74
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 25 25 28 2 30 82 2 84
วิศวกรรมไฟฟ้า 24 4 28 28 2 30 32 1 33 84 7 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 4 28 28 2 30 32 1 33 84 7 91
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 2 23 16 16 28 2 30 1 1 66 4 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 21 2 23 16 16 28 2 30 1 1 66 4 70
รวมทั้งหมด 108 7 115 107 2 109 88 5 93 1 1 1 1 305 14 319