ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 402 904 1,306 402 1,119 1,521 317 780 1,097 230 574 804 24 39 63 1,375 3,416 4,791
บริหารธุรกิจ 329 509 838 326 659 985 258 422 680 188 379 567 20 14 34 1,121 1,983 3,104
ปวส.การจัดการ 4 29 33 1 1 4 30 34
ปวส.การตลาด 7 23 30 10 18 28 4 4 17 45 62
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 13 35 48 21 53 74 12 37 49 20 39 59 66 164 230
บธ.บ.การจัดการ 48 142 190 73 230 303 60 140 200 40 102 142 3 4 7 224 618 842
บธ.บ.การตลาด 86 178 264 81 153 234 68 82 150 43 86 129 5 5 10 283 504 787
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25 73 98 36 126 162 31 92 123 21 99 120 113 390 503
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 150 58 208 101 50 151 87 71 158 64 53 117 12 12 414 232 646
บัญชี 35 262 297 36 328 364 27 232 259 26 135 161 3 23 26 127 980 1,107
ปวส.การบัญชี 3 32 35 7 65 72 2 2 4 12 99 111
บช.บ.การบัญชี 32 230 262 29 263 292 27 232 259 26 135 161 1 21 22 115 881 996
ศิลปศาสตร์ 38 133 171 40 132 172 32 126 158 16 60 76 1 2 3 127 453 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 91 114 22 90 112 23 94 117 16 60 76 1 2 3 85 337 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 42 57 18 42 60 9 32 41 42 116 158
รวมทั้งหมด 402 904 1,306 402 1,119 1,521 317 780 1,097 230 574 804 24 39 63 1,375 3,416 4,791