ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 219 202 421 198 197 395 254 215 469 196 203 399 57 39 96 49 35 84 973 891 1,864
การออกแบบ 71 92 163 72 76 148 85 121 206 69 93 162 13 19 32 310 401 711
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 30 29 59 40 28 68 44 40 84 31 41 72 13 11 24 158 149 307
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 17 38 55 13 30 43 13 46 59 13 30 43 2 2 56 146 202
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 25 49 19 18 37 28 35 63 25 22 47 6 6 96 106 202
เทคโนโลยีศิลป์ 27 37 64 33 41 74 36 29 65 33 34 67 9 5 14 138 146 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 17 25 42 14 32 46 29 19 48 19 30 49 9 4 13 88 110 198
ทล.บ.เซรามิก 10 12 22 19 9 28 7 10 17 14 4 18 1 1 50 36 86
ศิลปกรรม 70 27 97 50 30 80 66 30 96 40 40 80 12 5 17 238 132 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 70 27 97 50 30 80 66 30 96 40 40 80 12 5 17 238 132 370
สถาปัตยกรรม 51 46 97 43 50 93 67 35 102 54 36 90 57 39 96 15 6 21 287 212 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 7 7 7
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 14 17 31 12 21 33 21 16 37 12 20 32 16 15 31 8 6 14 83 95 178
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 37 29 66 31 29 60 46 19 65 42 16 58 41 24 65 197 117 314
รวมทั้งหมด 219 202 421 198 197 395 254 215 469 196 203 399 57 39 96 49 35 84 973 891 1,864