ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 83 55 138 91 52 143 15 16 31 4 14 18 7 6 13 200 143 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 71 40 111 89 43 132 10 2 12 1 1 171 85 256
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 54 7 61 73 8 81 6 1 7 133 16 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 6 22 28 2 22 24 1 1 9 44 53
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 11 22 14 13 27 3 1 4 1 1 29 25 54
สหวิทยาการ 12 15 27 2 9 11 5 14 19 4 14 18 6 6 12 29 58 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 12 6 6 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 15 27 2 9 11 5 14 19 4 14 18 23 52 75
รวมทั้งหมด 83 55 138 91 52 143 15 16 31 4 14 18 7 6 13 200 143 343