ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 127 395 522 86 516 602 33 119 152 11 59 70 4 4 8 261 1,093 1,354
บริหารธุรกิจ 89 227 316 72 326 398 25 37 62 9 17 26 4 3 7 199 610 809
ปวส.การจัดการ 12 33 45 2 58 60 2 1 3 16 92 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 14 24 9 22 31 19 36 55
ปวส.การตลาด 2 10 12 25 25 2 35 37
บธ.บ.การจัดการ 25 100 125 13 112 125 6 21 27 3 14 17 1 1 47 248 295
บธ.บ.การตลาด 10 37 47 12 62 74 5 11 16 27 110 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 30 33 63 36 47 83 14 5 19 6 3 9 2 1 3 88 89 177
บัญชี 22 142 164 7 147 154 1 42 43 1 37 38 31 368 399
ปวส.การบัญชี 1 26 27 1 27 28 2 53 55
บช.บ.การบัญชี 21 116 137 6 120 126 1 42 43 1 37 38 29 315 344
ศิลปศาสตร์ 16 26 42 7 43 50 7 40 47 1 5 6 1 1 31 115 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 16 27 5 26 31 4 25 29 1 4 5 1 1 21 72 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 10 15 2 17 19 3 15 18 1 1 10 43 53
รวมทั้งหมด 127 395 522 86 516 602 33 119 152 11 59 70 4 4 8 261 1,093 1,354