ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 102 75 177 141 83 224 73 72 145 41 28 69 9 6 15 366 264 630
พืชศาสตร์ 3 3 6 70 31 101 37 30 67 15 10 25 5 3 8 130 77 207
ปวส.พืชศาสตร์ 5 9 14 5 9 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 3 5 22 1 23 16 12 28 5 3 8 3 3 6 48 22 70
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 21 62 21 18 39 10 7 17 2 2 74 46 120
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 90 59 149 90 59 149
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 5 25 20 5 25
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 70 54 124 70 54 124
สัตวศาสตร์และประมง 69 42 111 31 18 49 22 9 31 2 2 124 69 193
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 5 9 4 5 9
ปวส.ประมง 4 1 5 4 1 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 33 79 18 15 33 16 8 24 80 56 136
วท.บ.ประมง 15 3 18 13 3 16 6 1 7 2 2 36 7 43
อุตสาหกรรมเกษตร 9 13 22 2 10 12 5 24 29 4 9 13 2 3 5 22 59 81
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 13 22 1 10 11 4 21 25 5 5 2 2 14 51 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 3 4 4 4 8 5 7 12
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 3 3 1 4
รวมทั้งหมด 102 75 177 141 83 224 73 72 145 41 28 69 9 6 15 366 264 630