ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 187 1 188 265 1 266 39 39 491 2 493
วิศวกรรมเครื่องกล 60 60 93 93 25 25 178 178
ปวส.ช่างยนต์ 21 21 14 14 1 1 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 66 66 24 24 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 71 1 72 96 1 97 8 8 175 2 177
ปวส.ไฟฟ้า 26 1 27 17 1 18 2 2 45 2 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 79 79 6 6 130 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 76 76 6 6 138 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 13 13 26 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 43 43 63 63 6 6 112 112
รวมทั้งหมด 187 1 188 265 1 266 39 39 491 2 493