ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 196 19 215 231 25 256 278 35 313 138 19 157 10 10 53 7 60 906 105 1,011
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 2 16 31 3 34 25 4 29 10 10 2 2 82 9 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 2 16 8 3 11 17 3 20 10 10 2 2 51 8 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 8 1 9 31 1 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 103 18 121 103 18 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 103 18 121 103 18 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 36 122 8 130 105 4 109 41 5 46 11 1 12 314 19 333
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 36 100 5 105 93 2 95 27 1 28 8 8 263 9 272
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 2 12 12 2 14 14 4 18 2 2 38 8 46
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 2 1 1 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 25 44 9 53 75 14 89 47 1 48 35 5 40 226 29 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 25 44 9 53 75 14 89 47 1 48 35 5 40 226 29 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 51 6 57 67 14 81 25 9 34 5 1 6 181 30 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 2 8 10 9 19 12 6 18 2 1 3 30 18 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 45 4 49 57 5 62 13 3 16 3 3 151 12 163
รวมทั้งหมด 196 19 215 231 25 256 278 35 313 138 19 157 10 10 53 7 60 906 105 1,011