ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 647 111 758 590 106 696 349 54 403 175 39 214 126 25 151 1,887 335 2,222
วิศวกรรมเครื่องกล 180 4 184 183 2 185 84 1 85 24 24 23 2 25 494 9 503
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 40 40 6 6 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 39 1 40 36 36 9 9 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 68 1 69 71 1 72 55 55 16 16 8 2 10 218 4 222
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 2 34 36 1 37 29 1 30 8 8 105 4 109
วิศวกรรมไฟฟ้า 236 48 284 220 50 270 159 21 180 72 14 86 22 5 27 709 138 847
ปวส.ไฟฟ้า 30 8 38 33 5 38 1 1 64 13 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 9 34 14 9 23 3 4 7 42 22 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 6 34 21 4 25 49 10 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 12 63 28 6 34 40 5 45 14 5 19 10 1 11 143 29 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 9 69 64 12 76 49 8 57 31 6 37 7 7 211 35 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 35 12 47 37 5 42 8 3 11 1 1 81 20 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 42 4 46 25 2 27 33 3 36 19 19 119 9 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 95 27 122 73 27 100 49 14 63 51 11 62 59 15 74 327 94 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 34 13 47 24 10 34 17 1 18 75 24 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 61 14 75 49 17 66 49 14 63 51 11 62 42 14 56 252 70 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 136 32 168 114 27 141 57 18 75 28 14 42 22 3 25 357 94 451
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 4 40 36 2 38 1 1 73 6 79
ปวส.ช่างโลหะ 32 2 34 19 2 21 10 10 61 4 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44 24 68 49 19 68 55 14 69 22 11 33 11 3 14 181 71 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 24 2 26 10 4 14 2 4 6 6 3 9 42 13 55
รวมทั้งหมด 647 111 758 590 106 696 349 54 403 175 39 214 126 25 151 1,887 335 2,222