ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 647 111 758 590 106 696 349 54 403 175 39 214 126 25 151 1,887 335 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 98 8 106 71 7 78 64 8 72 33 3 36 266 26 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 42 4 46 25 2 27 33 3 36 19 19 119 9 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 24 2 26 10 4 14 2 4 6 6 3 9 42 13 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 2 34 36 1 37 29 1 30 8 8 105 4 109
วิศวกรรมเครื่องกล 148 2 150 147 1 148 55 55 16 16 23 2 25 389 5 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 40 40 6 6 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 39 1 40 36 36 9 9 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 68 1 69 71 1 72 55 55 16 16 8 2 10 218 4 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 194 44 238 195 48 243 126 18 144 53 14 67 22 5 27 590 129 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 9 34 14 9 23 3 4 7 42 22 64
ปวส.ไฟฟ้า 30 8 38 33 5 38 1 1 64 13 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 6 34 21 4 25 49 10 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 9 69 64 12 76 49 8 57 31 6 37 7 7 211 35 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 12 63 28 6 34 40 5 45 14 5 19 10 1 11 143 29 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 35 12 47 37 5 42 8 3 11 1 1 81 20 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 95 27 122 73 27 100 49 14 63 51 11 62 59 15 74 327 94 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 34 13 47 24 10 34 17 1 18 75 24 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 61 14 75 49 17 66 49 14 63 51 11 62 42 14 56 252 70 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 112 30 142 104 23 127 55 14 69 22 11 33 22 3 25 315 81 396
ปวส.ช่างโลหะ 32 2 34 19 2 21 10 10 61 4 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 4 40 36 2 38 1 1 73 6 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44 24 68 49 19 68 55 14 69 22 11 33 11 3 14 181 71 252
รวมทั้งหมด 647 111 758 590 106 696 349 54 403 175 39 214 126 25 151 1,887 335 2,222