ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 41 138 179 42 164 206 38 127 165 37 90 127 4 7 11 162 526 688
บริหารธุรกิจ 29 60 89 29 74 103 29 56 85 29 75 104 4 6 10 120 271 391
บธ.บ.การจัดการ 9 35 44 7 51 58 11 40 51 7 42 49 34 168 202
บธ.บ.การตลาด 6 14 20 6 12 18 1 4 5 3 15 18 1 1 16 46 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 11 25 16 11 27 17 12 29 19 18 37 4 5 9 70 57 127
บัญชี 9 68 77 11 75 86 5 55 60 2 2 4 27 200 227
บช.บ.การบัญชี 9 68 77 11 75 86 5 55 60 2 2 4 27 200 227
ศิลปศาสตร์ 3 10 13 2 15 17 4 16 20 6 13 19 1 1 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 10 13 2 15 17 4 16 20 6 13 19 1 1 15 55 70
รวมทั้งหมด 41 138 179 42 164 206 38 127 165 37 90 127 4 7 11 162 526 688