ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68 35 103 85 38 123 62 36 98 50 30 80 6 10 16 271 149 420
พืชศาสตร์ 48 23 71 30 15 45 14 7 21 2 2 94 45 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 38 23 61 30 15 45 14 7 21 1 1 83 45 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 56 28 84 56 28 84
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 13 5 18 13 5 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 43 23 66 43 23 66
วิทยาศาสตร์ 6 1 7 11 3 14 19 5 24 11 7 18 1 3 4 48 19 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3 11 2 1 3 10 4 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 1 7 11 3 14 11 2 13 9 3 12 1 3 4 38 12 50
สัตวศาสตร์และประมง 24 4 28 13 9 22 23 10 33 1 2 3 61 25 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 2 5 3 2 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 20 2 22 12 6 18 14 7 21 1 1 2 47 16 63
วท.บ.ประมง 1 1 1 3 4 9 3 12 11 6 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 12 2 8 10 7 7 2 6 8 2 5 7 12 32 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 5 11 2 7 9 7 7 2 6 8 1 3 4 11 28 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 2 3 1 4 5
รวมทั้งหมด 68 35 103 85 38 123 62 36 98 50 30 80 6 10 16 271 149 420