ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 351 796 1,147 366 860 1,226 318 778 1,096 293 704 997 102 167 269 1,430 3,305 4,735
บริหารธุรกิจ 284 504 788 298 473 771 252 451 703 238 399 637 81 75 156 1,153 1,902 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 7 23 30 6 7 13 13 30 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 22 47 69 13 31 44 20 48 68 10 35 45 6 8 14 71 169 240
บธ.บ.การจัดการ 42 159 201 45 135 180 64 153 217 59 142 201 7 11 18 217 600 817
บธ.บ.การตลาด 81 170 251 82 168 250 68 118 186 64 80 144 18 10 28 313 546 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 22 70 92 24 70 94 24 100 124 30 86 116 2 18 20 102 344 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 114 37 151 127 46 173 76 32 108 75 56 131 42 19 61 434 190 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 21 24 3 21 24
บัญชี 27 183 210 34 256 290 27 199 226 24 179 203 19 91 110 131 908 1,039
ปวส.การบัญชี 3 31 34 2 15 17 5 46 51
บช.บ.การบัญชี 27 183 210 31 225 256 27 199 226 24 179 203 17 76 93 126 862 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 36 98 134 34 131 165 39 128 167 31 126 157 2 1 3 142 484 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 63 70 20 92 112 22 87 109 22 94 116 2 1 3 73 337 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 35 64 14 39 53 17 41 58 9 32 41 69 147 216
รวมทั้งหมด 351 796 1,147 366 860 1,226 318 778 1,096 293 704 997 102 167 269 1,430 3,305 4,735