ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 826 147 973 892 124 1,016 658 133 791 505 120 625 46 16 62 603 64 667 3,530 604 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 70 32 102 55 15 70 75 25 100 46 27 73 46 16 62 36 10 46 328 125 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 19 9 28 16 8 24 22 11 33 13 16 29 15 13 28 6 5 11 91 62 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 12 46 14 3 17 24 14 38 28 10 38 31 3 34 29 5 34 160 47 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 11 28 25 4 29 29 29 5 1 6 1 1 77 16 93
วิศวกรรมเครื่องกล 174 19 193 206 21 227 136 20 156 114 21 135 195 13 208 825 94 919
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 33 33 11 11 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 19 7 26 12 9 21 20 10 30 18 12 30 10 6 16 79 44 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 2 103 79 1 80 106 1 107 89 2 91 106 1 107 481 7 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 45 45 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 10 29 17 10 27 10 9 19 7 7 14 10 6 16 63 42 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 5 1 6 7 7 15 1 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 299 46 345 322 39 361 253 26 279 190 25 215 201 17 218 1,265 153 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 32 1 33 33 1 34 2 2 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 63 35 98 41 21 62 19 19 123 56 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 107 6 113 87 5 92 102 11 113 71 6 77 33 1 34 400 29 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 91 4 95 76 7 83 80 10 90 57 9 66 73 10 83 377 40 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 3 20 35 2 37 52 5 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 67 1 68 71 5 76 62 10 72 13 1 14 213 17 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 1 1 2 8 8 15 1 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 77 22 99 87 31 118 104 26 130 80 21 101 29 29 377 100 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 15 32 13 18 31 18 11 29 12 12 24 5 5 65 56 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 60 7 67 74 13 87 86 15 101 68 9 77 24 24 312 44 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 206 28 234 222 18 240 90 36 126 75 26 101 142 24 166 735 132 867
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 14 14 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 12 2 14 35 4 39 3 3 50 6 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 89 16 105 56 9 65 53 25 78 41 14 55 43 21 64 282 85 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 44 44 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 64 10 74 52 4 56 37 11 48 34 12 46 37 3 40 224 40 264
รวมทั้งหมด 826 147 973 892 124 1,016 658 133 791 505 120 625 46 16 62 603 64 667 3,530 604 4,134