ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 213 171 384 212 198 410 190 195 385 250 217 467 54 35 89 67 37 104 986 853 1,839
การออกแบบ 74 68 142 70 90 160 69 75 144 84 121 205 14 15 29 311 369 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 19 17 36 31 29 60 38 27 65 44 40 84 7 8 15 139 121 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 15 27 42 17 37 54 12 30 42 12 46 58 2 2 4 58 142 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 37 21 58 22 24 46 19 18 37 28 35 63 5 5 10 111 103 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 46 25 71 28 36 64 31 41 72 35 29 64 9 4 13 149 135 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 32 20 52 18 25 43 13 32 45 28 19 47 7 2 9 98 98 196
ทล.บ.เซรามิก 14 5 19 10 11 21 18 9 27 7 10 17 2 2 4 51 37 88
ศิลปกรรม 52 34 86 64 26 90 47 29 76 64 32 96 18 10 28 245 131 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 52 34 86 64 26 90 47 29 76 64 32 96 18 10 28 245 131 376
สถาปัตยกรรม 41 44 85 50 46 96 43 50 93 67 35 102 54 35 89 26 8 34 281 218 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17 2 19 17 2 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 13 22 35 14 17 31 12 21 33 21 16 37 12 19 31 9 6 15 81 101 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 28 22 50 36 29 65 31 29 60 46 19 65 42 16 58 183 115 298
รวมทั้งหมด 213 171 384 212 198 410 190 195 385 250 217 467 54 35 89 67 37 104 986 853 1,839