ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 100 57 157 70 55 125 90 51 141 5 14 19 2 5 7 267 182 449
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 95 53 148 61 40 101 89 42 131 1 1 246 135 381
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 80 10 90 46 7 53 73 8 81 199 25 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 6 23 29 5 22 27 2 21 23 13 66 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 20 29 10 11 21 14 13 27 1 1 34 44 78
สหวิทยาการ 5 4 9 9 15 24 1 9 10 5 14 19 1 5 6 21 47 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 4 9 9 15 24 1 9 10 5 14 19 20 42 62
รวมทั้งหมด 100 57 157 70 55 125 90 51 141 5 14 19 2 5 7 267 182 449