ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 84 449 533 73 419 492 46 147 193 29 96 125 1 21 22 233 1,132 1,365
บริหารธุรกิจ 64 247 311 54 260 314 34 59 93 21 38 59 1 16 17 174 620 794
ปวส.การจัดการ 9 29 38 4 41 45 6 6 13 76 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 7 11 7 14 21 1 1 11 22 33
ปวส.การตลาด 3 25 28 2 10 12 8 8 5 43 48
บธ.บ.การจัดการ 13 95 108 14 115 129 7 35 42 6 22 28 1 1 40 268 308
บธ.บ.การตลาด 13 53 66 4 43 47 9 16 25 4 11 15 30 123 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 38 60 23 37 60 18 8 26 11 5 16 1 1 75 88 163
บัญชี 12 168 180 14 127 141 5 45 50 1 26 27 5 5 32 371 403
ปวส.การบัญชี 3 20 23 1 22 23 2 2 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 9 148 157 13 105 118 5 45 50 1 26 27 3 3 28 327 355
ศิลปศาสตร์ 8 34 42 5 32 37 7 43 50 7 32 39 27 141 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 25 31 3 20 23 5 26 31 4 17 21 18 88 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 9 11 2 12 14 2 17 19 3 15 18 9 53 62
รวมทั้งหมด 84 449 533 73 419 492 46 147 193 29 96 125 1 21 22 233 1,132 1,365